پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » نقشه برداری

 

 

جزوه جلسه پنجم نقشه برداری و عملیات

دسته : (نقشه برداری) توسط روح الله افشارپور در ۰۸-۰۹-۱۳۹۰

جزوه جلسه پنجم درس نقشه برداری و عملیات – استاد دهقان

دانلود جزوه جلسه پنجم

ترازیابی بوسیله دوربین های نقشه برداری
نویسنده : کمال مطوری

جزوه جلسه چهارم نقشه برداری و عملیات

دسته : (نقشه برداری) توسط کمال مطوری در ۲۸-۰۸-۱۳۹۰

جزوه جلسه چهارم درس نقشه برداری و عملیات – استاد دهقان

دانلود جزوه جلسه چهارم

کارهای جانبی که میتوان با وسایل نقشه برداری انجام داد
نویسنده : کمال مطوری

روش استادیمتری در نقشه برداری

دسته : (نقشه برداری) توسط روح الله افشارپور در ۲۸-۰۸-۱۳۹۰

روش استادیمتری ، کتاب نقشه برداری و عملیات

دانلود تشریح روش استادیمتری نقشه برداری

تعیین فاصله افقی در زمینهای شیب دار ، اندازه گیری
اختلاف ارتفاع به روش استادیمتری ، به همراه مثال

جزوه جلسه سوم نقشه برداری و عملیات

دسته : (نقشه برداری) توسط کمال مطوری در ۲۷-۰۷-۱۳۹۰

جزوه جلسه سوم درس نقشه برداری و عملیات – استاد دهقان

دانلود جزوه جلسه سوم

خطای مطلق ، خطای سینماتیک
نویسنده : کمال مطوری

جزوه جلسه دوم نقشه برداری و عملیات

دسته : (نقشه برداری) توسط کمال مطوری در ۲۰-۰۷-۱۳۹۰

جزوه جلسه دوم درس نقشه برداری و عملیات – استاد دهقان

دانلود جزوه جلسه دوم
مقیاس ، دسته بندی نقشه ها ، انواع خطا نقشه برداری
نویسنده : کمال مطوری

جزوه جلسه اول نقشه برداری و عملیات

دسته : (نقشه برداری) توسط کمال مطوری در ۱۳-۰۷-۱۳۹۰

جزوه جلسه اول درس نقشه برداری و عملیات – استاد دهقان

دانلود جزوه جلسه اول

نویسنده : کمال مطوری