پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » تحلیل سازه 2

 

 

جزوه جلسه ۷ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۲-۰۳-۱۳۹۱

جـزوه جلسه هفتم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانـی نژاد

دانلود جزوه جلسه هفتم تحـلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : تقارن در حالتی که محور تقارن یک عضو را قطع می کند

سختی اصلاح شده متقارن، آنالیز سازه های با بارگذاری پادمتقارن

به روش شیب افت ، حالتی که محور تقارن یک عضو را نصف میکند

دانلود تمرینات پایانی تحلیل سازه ۲ ( پروژه پایانترم )

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۶ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۵-۰۲-۱۳۹۱

جـزوه جلسه ششم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانـی نژاد

دانلود جزوه جلسه ششم تحـلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : روش جبری تعیین وابستگی بین تغییر مکان های یـک قاب

آنالیز سـازه های متقارن ، تعریف بارگذاری متقارن ، تعریـف بارگذاری

پاد متقارن ، آنالیز سـازه های متقارن با روش شیـب افت و حل مثال

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۵ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۴-۰۲-۱۳۹۱

جـزوه جلسه پنجم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانـی نژاد

دانلود جزوه جلسه پنجم تحـلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : آنالیز قاب های مستطیلی ، قاب های با انتقال جانبی ،

قاب ها با اعضای مایل ، درجات نامعیـنی سینمـاتیـکی ، نوشـتـن

معادلات تعادل ، تجزیه سازه به چند المان و حل مثالهای متنوع ..

نویسنده : امیـد پاگرد

<<<<< صفحه ۴۱ باز مانده بود که اضافه گردید >>>>>

جزوه جلسه ۴ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۴-۰۲-۱۳۹۱

جـزوه جلسه چهارم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه چهارم تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : مثالها و مسـائل روش شیب افت کاهـش یافته در تـحلیـل

سـازه ها ،modified slope deflection method ، آنالیـز قاب هـا بـه

ذوش شیب افت کاهش یافته ، و مثال های حل شده متنوع مرتبط

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۳ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۳۰-۰۱-۱۳۹۱

جـزوه جلسه سـوم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانـی نژاد

دانلود جزوه جلسه سوم تحـلیل سازه ۲ استاد بغلانـی نژاد

موضوع : مثالها و مسائل روش شیب افت در تحلیل سازه ها ، گام

به گام آنالیز سازه به روش شیب افت وحل مثال های متنوع مرتبط

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۲ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۶-۱۲-۱۳۹۰

جزوه جلسه دوم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه دوم تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : تشریح کامل روش شیب افت در تحلیل سازه ها ، گام

به گام آنالیز سازه به روش شیب افت Slope deflection method

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۱ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۶-۱۲-۱۳۹۰

جزوه جلسه اول تحلیل سازه ۲ -  استاد امیر زایری بغـلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه اول تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : تعاریف اولیه : لنگـرهای گیــرداری ، سختــی دورانی ،

ضریـب انتقال ، ضریب توزیــع و فرمول های لنگر های گیــرداری

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه نهم تحلیل سازه ۲

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۲۴-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه نهم تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه جلسه نهم

تحلیل سازه های متقارن
نویسنده : روح الله افشارپور

جزوه جلسه هشتم تحلیل سازه ۲

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۱۷-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه هشتم تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه جلسه هشتم

تحلیل قاب های مستطیلی منظم با انتقال گره
نویسنده : روح الله افشارپور ( با تشکر از مهندس هفتنانی )

جزوه جلسه هفتم تحلیل سازه ۲

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۱۱-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه هفتم تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه جلسه هفتم

تحلیل قاب های مستطیلی منظم با حرکت جانبی
نویسنده : روح الله افشارپور ( با تشکر از ابوذر فرامرزی )

جزوه جلسه ششم تحلیل سازه ۲

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۰۳-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه ششم تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه جلسه ششم

تحلیل تیرها به روش کانی با مثال
نویسنده : روح الله افشارپور

جزوه جلسه پنجم تحلیل سازه ۲

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۱۹-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه پنجم تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه جلسه پنجم

تحلیل قاب ها به روش توزیع لنگر با مثال
نویسنده : روح الله افشارپور

حل المسائل تحلیل سازه ها ۲ – توزیع لنگر ۱

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۱۲-۰۸-۱۳۹۰

دانــلود تحلیـل تیر  نـمونـه ۱ بـه روش توزیـع لنـگـر

نسخه PDF و حجـم  ۱٫۴۳mb با کیــفــیت بســیار عالــی

شامل : تحلیل و ترسیم نمودار های نیروی برشی و لنگر

خمشی یک نمونه تیر سراسری با بارگسـترده و متمــرکز

به روش توزیع لنگر از کتاب تحلیل سازه ۲ شاپور طاحونی
——————————————————————————————————————————————————————————

خرید کتاب بسیار شیوا و کاربردی تشریح مسائل تحلیل سازه ۲1457

نویسنده : مهندس احمد رحمتی

خرید این کتاب به کلیه فراگیران رشته مهندسی عمران توصیه می شود ، توضیح شیوا و فراوان ، تشریح مسائل بصورت ساده و جامع بودن پاسخ ها از جمله خصوصیات کتاب فوق است.

ناشر : وارش

جزوه جلسه چهارم تحلیل سازه ۲

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۱۲-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه چهارم تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه جلسه چهارم

تشریج روش توزیع لنگر با مثال
نویسنده : روح الله افشارپور

جزوه جلسه سوم تحلیل سازه ۲

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۰۵-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه سوم تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه جلسه سوم

مقایسه روش نیرو و شیب افت و تعاریف روش توزیع لنگر
نویسنده : روح الله افشارپور

حل المسائل تحلیل سازه ها ۲ – شیب – افت ۱

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۰۳-۰۸-۱۳۹۰

دانلود تحلیل تیر نمونه ۱ به روش شیــب افت

نسخه PDF و حجم ۸۰۰kb با کیفیـت بسیار عالــی

شامل : تحلیل و رسم نمودار های نیروی برشی و

لنگر خمشی یک نمونه تیر با بارگسترده و متمـرکز

از سوال کتاب تحلیل سازه ۲ شاپور طاحونی .

——————————————————————————————————————————————————

خرید کتاب بسیار شیوا و کاربردی تشریح مسائل تحلیل سازه ۲1457

نویسنده : مهندس احمد رحمتی  

خرید این کتاب به کلیه فراگیران رشته مهندسی عمران توصیه می شود ، توضیح شیوا و فراوان ، تشریح مسائل بصورت ساده و جامع بودن پاسخ ها از جمله خصوصیات کتاب فوق است.

ناشر : وارش

جزوه جلسه دوم تحلیل سازه ۲

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۲۸-۰۷-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه دوم تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه جلسه دوم

ادامه مبحث شیب افت و تحلیل قاب ها
نویسنده : روح الله افشارپور

جزوه جلسه اول تحلیل سازه ۲

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۱۴-۰۷-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه اول تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه جلسه اول

نویسنده : روح الله افشارپور