پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » تحلیل سازه 2

 

 

جزوه جلسه ۷ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۲-۰۳-۱۳۹۱

جـزوه جلسه هفتم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانـی نژاد

دانلود جزوه جلسه هفتم تحـلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : تقارن در حالتی که محور تقارن یک عضو را قطع می کند

سختی اصلاح شده متقارن، آنالیز سازه های با بارگذاری پادمتقارن

به روش شیب افت ، حالتی که محور تقارن یک عضو را نصف میکند

دانلود تمرینات پایانی تحلیل سازه ۲ ( پروژه پایانترم )

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۶ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۵-۰۲-۱۳۹۱

جـزوه جلسه ششم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانـی نژاد

دانلود جزوه جلسه ششم تحـلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : روش جبری تعیین وابستگی بین تغییر مکان های یـک قاب

آنالیز سـازه های متقارن ، تعریف بارگذاری متقارن ، تعریـف بارگذاری

پاد متقارن ، آنالیز سـازه های متقارن با روش شیـب افت و حل مثال

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۵ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۴-۰۲-۱۳۹۱

جـزوه جلسه پنجم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانـی نژاد

دانلود جزوه جلسه پنجم تحـلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : آنالیز قاب های مستطیلی ، قاب های با انتقال جانبی ،

قاب ها با اعضای مایل ، درجات نامعیـنی سینمـاتیـکی ، نوشـتـن

معادلات تعادل ، تجزیه سازه به چند المان و حل مثالهای متنوع ..

نویسنده : امیـد پاگرد

<<<<< صفحه ۴۱ باز مانده بود که اضافه گردید >>>>>

جزوه جلسه ۴ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۴-۰۲-۱۳۹۱

جـزوه جلسه چهارم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه چهارم تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : مثالها و مسـائل روش شیب افت کاهـش یافته در تـحلیـل

سـازه ها ،modified slope deflection method ، آنالیـز قاب هـا بـه

ذوش شیب افت کاهش یافته ، و مثال های حل شده متنوع مرتبط

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۳ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۳۰-۰۱-۱۳۹۱

جـزوه جلسه سـوم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانـی نژاد

دانلود جزوه جلسه سوم تحـلیل سازه ۲ استاد بغلانـی نژاد

موضوع : مثالها و مسائل روش شیب افت در تحلیل سازه ها ، گام

به گام آنالیز سازه به روش شیب افت وحل مثال های متنوع مرتبط

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۲ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۶-۱۲-۱۳۹۰

جزوه جلسه دوم تحلیل سازه ۲ – استاد امیر زایری بغـلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه دوم تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : تشریح کامل روش شیب افت در تحلیل سازه ها ، گام

به گام آنالیز سازه به روش شیب افت Slope deflection method

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه جلسه ۱ تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۶-۱۲-۱۳۹۰

جزوه جلسه اول تحلیل سازه ۲ -  استاد امیر زایری بغـلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه اول تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

موضوع : تعاریف اولیه : لنگـرهای گیــرداری ، سختــی دورانی ،

ضریـب انتقال ، ضریب توزیــع و فرمول های لنگر های گیــرداری

نویسنده : امیـد پاگرد

جزوه تحلیل سازه ۲ استاد کاوه اختر

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط روح الله افشارپور در ۱۴-۰۷-۱۳۹۰

دانلود جزوه تحلیل سازه ۲ – استاد کاوه اختر

دانلود جزوه تحلیل سازه ۲ استاد کاوه اختر

نویسنده : روح الله افشارپور